കവിതയിലേക്കുളള വണ്ടിയിൽ

150.00

Indian rupee (₹) - INR
  • Indian rupee (₹) - INR
  • United States dollar ($) - USD
Category:

Description

കവിതയിലേക്കുളള വണ്ടിയിൽ

ശ്രീകുമാർ കരിയാട്

മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ കവി ശ്രീകുമാർ കരിയാടിന്റെ ഏഴാമത് കവിതാസമാഹാരം. മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പ്,  മാദ്ധ്യമം വാരിക, ഭാഷാപോഷിണി, ദേശാഭിമാനി വാരിക,ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്  പച്ചക്കുതിര, തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലായി നിരവധി രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളള ശ്രീകുമാർ കരിയാടിന്റെ കവിതകൾ  മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല, പോണ്ടിച്ചേരി സർവ്വകലാശാല എന്നിവയിൽ എം എ   സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എസ് ബി ടി കവിതാപുരസ്കാരം, ഏറ്റുമാനൂർ കാവ്യവേദി പുരസ്കാരം എന്നിവ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കവിതയിലേക്കുളള വണ്ടിയിൽ”

Your email address will not be published.